Stephanie Quayle

  • Monkey sketches. 2015.

Monkey sketch - 2015